Sunday, August 18, 2013

Everything

capital of Kentucky Okulu Nedir? capital of Kentucky okulu, Almanyada 1923 y?l?nda kurulan ve sosyoloji, siyaset bilim, psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farkl? disiplinlerden insanlar? bir araya getiren Toplumsal Ara?t?rma Enstitüsü`nün bir dü?ünce ak?m? olarak ifade edilmesidir. Okulun genel yakla??m biçimi ele?tirel teori olarak adland?r?lmaktad?r. Frankfurt Okulu nun Tarihçesi Marksizmin ele?tirel bir edinimine yönelmi? ve bu do?rultuda yeni bir ele?tirel toplum teorisi kurmaya çal??m??lard?r. Rus Devriminin Stalinizme dönü?erek yozla?mas?, Avrupada sol kanat hareketlerin yenilgisi ya da dü?ü?ü, giderek yükselen Nazizm ve fa?izm olgular?, kapitalist sistemde ba? gösteren yeni iktisadi ve siyasal ivmeler, Okulun ortaya ç?k?? ko?ullar?n? gösterir. Hem kapitalizmin consort up de Sovyet sosyalizminin ele?tirisi, Frankfurt Okulunun ana düsturu olarak belirtilebilir. Marksist ele?tirel toplum teorisinin t?kanm?? oldu?u ve sergilenen prati?i ile çözümsüz bir noktaya ula?t??? dü?ünülmektedir. Bu tarihsel ko?ullarda Frankfurt Okulu, t?kanm?? olan teorik alan? a?arak yeni bir ele?tirel toplum teorisi ortaya koymaya yönelmi?tir.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Her ne kadar ele?tirel kuram ba?l??? alt?nda toplanarak bir bütün olu?turdu?u söylenebilse de, tek tek yazarlar?n özgünlüklerinin d???nda daha genel farkl? birkaç yönelim tespit edilebilir. Bir yandan, 1923te kurulup Max Horkheimer ve Theodor Adornonun 1933te sürgün edilmesiyle sonuçlanan ve ard?ndan ABDdeki 1950lere kadar sürgünlü?ün ard?ndan Frankfurtta yeniden kurulan Enstitünün çal??malar?na i?aret edilebilir. Friedrick Pollock, Herbet Marcuse, Walter Benjamin, social lion Lowenthal bunlar aras?nda say?labilir. Bir yandan da Jürgen Habermas?n yo?unluklu felsefi ve sosyolojik çal??malar?yla okulun ele?tirel kuram?n? yeniden temellendirmeye yönelik çabalar? söz konusudur. Bu noktada Albrecht Wellmer, Claus Offe ve Klaus Ederden söz edilebilir. Frankfurt Okulu, Almanyada birkaç dü?ünür taraf?ndan kurulmu? ve ismini Frankfurt...If you wishing to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment